GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Η «ATH Airport» («εφαρμογή») είναι η επίσημη δωρεάν εφαρμογή της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." (“ΔΑΑ”) για κινητές συσκευές.
 2. Με την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης αυτής. Επειδή οι όροι χρήσης είναι πιθανόν να αλλάζουν, ο χρήστης καλείται να τους συμβουλεύεται τακτικά, αφού κάθε νέα έκδοση ή / και ενημέρωση είναι άμεσα δεσμευτική για το χρήστη.
 3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΔΑΑ επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, υποδειγμάτων εγγράφων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, τροποποιεί, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση ή εξουσιοδότηση του ΔΑΑ όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. O ΔΑΑ απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου της Εφαρμογής, πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση για αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, o ΔΑΑ επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι σε οποιονδήποτε που παραβιάζει, τα παραπάνω ρητά αναφερόμενα δικαιώματά του.
 4. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της Εφαρμογής). Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Εφαρμογής για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του ΔΑΑ, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Εφαρμογή.
 5. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στην Εφαρμογή αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο ΔΑΑ ως ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης Εφαρμογής, έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει την ποιότητα & πιστότητα των περιεχομένων πληροφοριών. Ωστόσο, ο ΔΑΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στην Εφαρμογή σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Ο ΔΑΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών της Εφαρμογής σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού. Είστε υπεύθυνοι για τις χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής μας.
 6. Ο ΔΑΑ προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της Εφαρμογής που τυχόν υποβάλλονται προς τον ΔΑΑ μέσω της επίσκεψης ή της πλοήγησης σε αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες της εν λόγω Εφαρμογής αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στον ΔΑΑ. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τον ΔΑΑ χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτόν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Για τη χρήση μερικών από τις λειτουργίες της εφαρμογής απαιτείται η δημιουργία ενός προσωπικού προφίλ. Για τη δημιουργία του προσωπικού του προφίλ, ο χρήστης καλείται να συνδεθεί μέσω ενός λογαριασμού κοινωνικού δικτύου που επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Facebook, Google Plus και Twitter. Ο ΔΑΑ επιβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω της χρήσης του λογαριασμού του από τα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επαφής με πληροφορίες μάρκετινγκ, ενημερώσεις, προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές που σχετίζονται με την επιχείρησή μας. Ο ΔΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το χρήστη να αναδημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με το νόμο, τεχνικούς ή ασφαλείας.
 7. Ο ΔΑΑ δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία της Εφαρμογής, καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ο ΔΑΑ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία της Εφαρμογής.
 8. Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση της Εφαρμογής, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες αυτού, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία της εν λόγω Εφαρμογής.
 9. Στην περίπτωση που υπάρχει σύγχυση ή ανακολουθία ανάμεσα στην Ελληνική & Αγγλική έκδοση οπουδήποτε στην Εφαρμογή, η Ελληνική έκδοση θα υπερισχύσει.

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας στάθμευσης

http://www.aia.gr/el/traveler/parking/terms-and-conditions-for-car-park

EN

Disclaimer

 1. The “ATH Airport” (“Application”) is the official "Athens International Airport S.A" ("AIA") mobile Application and is a free Application.
 2. By installing and using the Application, the user is deemed to have read and accept these terms and conditions of usage without reservation. As these are likely to change, the User is requested to consult them regularly since any new version and/or update is immediately binding on the user.
 3. The rights of intellectual property of AIA upon the names, trademarks, signs, logos, information, data, pictures, sample documents etc. that are at any time included or appear by any means in the Application are protected by Greek and European law, against their use, usurpation, reproduction, trade, alteration, transmission, copy, transfer, distribution, re-publication by third parties and by any means or reason, without the express prior written consent or authorization of AIA as provided for by applicable laws, or the violation thereof whether directly or indirectly. AIA explicitly prohibits the use of the content of the Application by the visitor for reasons other than the reading of the content for its own personal information. Moreover, AIA reserves all legal rights against anyone violating its rights as same have been explicitly mentioned above.
 4. The users should be aware that certain files or data might constitute the intellectual property of third parties (associates, entities, organisations, companies, etc.) and so, they are not allowed to be used without permission on the part of such third parties (whose names are probably included in a relevant reference of the Site). Any storage, reproduction, republication, transmission or distribution of any part of the content of the Application for commercial reasons or for any other use is strictly forbidden. Any storage, reproduction, republication, transmission or distribution of registered trademarks or service marks of the AIA or trademarks of associated entities, displayed on the Application is strictly forbidden.
 5. The purpose of the information, service or references that are included in the Application aim to provide the most accurate and direct service to AIA's Application visitors and prospective customers. AIA as the owner of the respective Site, has made all reasonable endeavors to maintain the integrity of the Application and all of its content. However, AIA accepts no responsibility for any failure to update this Application concerning any information, services and products that are contained in the Application at any given time, nor for the content and legitimacy or use of other sites and applications that it may refer or link-up to. AIA further, accepts no responsibility towards the visitors of its Application concerning the products, services or persons that may be advertised or mentioned either directly or indirectly through it.
 6. AIA protects, in accordance with the law, as same is in force from time to time, the personal data that visitors to its Application may submit to it during navigation or visitation. In this case, the visitors of the Site recognize and accept the keeping and processing of their personal data for the purposes for which they have been submitted to AIA. Visitors are personally responsible for any submission to AIA of third parties' personal data without their relevant authorisation, as well for the submission of false, untrue, or inaccurate facts and data to it, aiming to deceive or mislead. The use of a few of the functions of the Application requires the creation of a Personal Profile. For creating its Personal Profile, the User is requested to login with the prefer social media account including Facebook, Google plus and Twitter. AIA confirm that the personal Profile data provided through their social media account use shall use solely for the purposes of contacting with marketing information, updates, promotions and special offers relating to our business. AIA reserves the right to request the User to recreate their Personal Profile, particularly for statutory, technical or security-related reasons.
 7. AIA may, in its discretion, interrupt, temporarily or permanently, the access or the operation of the Application, as well as to change by any means its content and format, without prior notice. AIA does not guarantee, under any circumstances, the uninterrupted or fault free operation of the Application” ATH airport”.
 8. The use of the Application for unlawful, unethical purposes or the use contrary to fair business practices is prohibited, as is any other act or omission which is contrary to the present terms Visitor is deemed to have accepted above terms of use of AIA's Application and further acknowledged.
 9. In the event that there is a conflict or inconsistency between the Greek and English version of any part of the Application, the Greek version shall prevail.

Special Terms and Conditions of use of the Parking Service

http://www.aia.gr/el/traveler/parking/terms-and-conditions-for-car-park