Page 7 - Ath Airport Profile
P. 7
Welcome Jan-Mar | 11

ΕDITORIAL

The dawning
of a new year

GIANNIS DIMOTSIS Τ he concept of a new year has an inherent duality. It Τ ο νέο έτος ως έννοια έχει διπλή σημασία, καθώς ση- “Making the most
constitutes a new beginning, an unknown tapestry ματοδοτεί καινούργια ξεκινήματα που επιφυλάσ- of the holiday cheer
of fresh opportunities, and simultaneously entails σουν ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με έναν that comes naturally
an ending, a finale of sorts. This gives rise to a dilemma: what επίλογο, ένα είδος τέλους. Η γοητεία κάθε νέας αρχής εί- this time of year, we
do we take with us into the New Year and what do we choose ναι πως μας επιτρέπει να καθορίσουμε τι θα αφήσουμε πίσω hope this precious,
to leave behind? μας και ποια εφόδια και επιτεύγματα θα πάρουμε μαζί μας. festive mood will
The beauty of a new beginning, however, is just that. We have Πρόκειται για μια ελπιδοφόρο διαδικασία, ειδικά σε περιό- accompany you
the power to determine which pessimistic elements to put δους κρίσης και αβεβαιότητας όπως αυτή που διανύουμε. through the days
behind us and which strengths and achievements to carry Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προ- and nights ahead”
forth. This is a comforting process, especially in times of σεγγίζει κάθε νέα χρονιά ως ένα νέο ξεκίνημα που συνοδεύε-
crisis and uncertainty such as these. And that is why Athens ται από προωθημένες ιδέες, ενώ διατηρεί παράλληλα αμείωτη «Αξιοποιώντας στο
International Airport (AIA) chooses to view every New Year την δέσμευσή του για πρόοδο, δημιουργικότητα και διεθνείς έπακρο τη χαρά
as a new beginning that encompasses forward thinking, while διακρίσεις μέσα από καινοτομίες. Αφοσίωση που επιβραβεύ- των πρώτων
also remaining faithful to its ever-unchanging aspirations τηκε στην εκπνοή του 2010 με τον τιμητικό τίτλο του «Αερο- ημερών του έτους,
– diligence, creativity and distinction through innovation. δρομίου της Χρονιάς», που του απενεμήθη στο πλαίσιο του ελπίζουμε πως η
To this effect and in recognition of our passenger and customer ετήσιου Συνεδρίου Αερομεταφορών της Doha τον Οκτώβριο, εορταστική διάθεση
services, innovative use of technology and strategies for growth, σε αναγνώριση του υψηλού επιπέδου προσφερόμενων υπη- θα σας συνοδεύσει
AIA received the “Airport of the Year” Award in October, as ρεσιών προς το επιβατικό κοινό και τις αεροπορικές εταιρείες, όλες τις μέρες και
part of the Doha Aviation Summit 2010. Such international της καινοτόμου χρήσης της τεχνολογίας αλλά και της στρατη- νύχτες που έρχονται
recognition in a difficult period for our country gives us strength γικής ανάπτυξής του. Αυτή η διεθνής αναγνώριση σε μια δύ- στην πόλη»
towards new beginnings and new endeavours. σκολη για τη χώρα μας περίοδο, μας δίνει ώθηση για νέες προ-
Unsurprisingly, hand in hand with the notion of new beginnings σπάθειες και ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. 7
comes the desire for novel experiences. In this issue’s central Επειδή όπως είναι φυσικό, κάθε νέο ξεκίνημα συμβαδίζει
feature we have left this to the experts – six international με την επιθυμία για νέες εμπειρίες, το κεντρικό αφιέρωμα
personalities reveal their experiences and secret hangouts αυτού του τεύχους αναζήτησε έμπνευση σε επτά προσωπι-
in some of the world’s most exciting and intriguing cities, a κότητες διεθνούς ακτινοβολίας που αποδέχτηκαν την πρό-
genuine insider’s guide to direct you on your future travels. σκληση και μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τα μυστικά αγα-
Recognising the importance of value and quality, 2board honours πημένα τους μέρη σε έξι από τις πιο συναρπαστικές πόλεις
the duality of Athens: bright, invigorating and inspiring by day, του κόσμου, συνθέτοντας έναν μοναδικό οδηγό για τα μελ-
vibrant, playful and enticing by night. Making the most of the λοντικά σας ταξίδια.
holiday cheer that comes naturally this time of year, we hope Για άλλη μια χρονιά, αφετηρία και προορισμός κάθε ταξι-
this precious, festive mood will accompany you through the διού του 2board είναι η Αθήνα –φωτεινή, εμπνευσμένη και
days and nights ahead. σαγηνευτική την ημέρα, ζωηρή, δονούμενη και προκλητι-
κή τη νύχτα. Αξιοποιώντας στο έπακρο τη χαρά των πρώ-
Here’s to a Happy New Year, one full of new beginnings and των ημερών του έτους, ελπίζουμε πως η εορταστική διάθε-
novel destinations for all! ση θα σας συνοδεύσει όλες τις μέρες και νύχτες που έρχο-
νται στην πόλη. Ας υποδεχτούμε λοιπόν μία ακόμη χρονιά,
ΥΙANNIS PARASCHIS με την προσμονή και την αισιοδοξία που γεννά το μέλλον.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA) Καλή χρονιά, με νέα ξεκινήματα και πολλά ταξίδια για όλους!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΓενιKΟΣ ΔιευθυΝΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗσ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑσ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12