Page 5 - teyxos_13
P. 5
Welcome Apr-Jun | 11

ΕDITORIAL

Ten years and
counting...

GIANNIS DIMOTSIS Already ten years have passed since the inaugural flight Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια από την πρώτη πτήση που “Modern airports
landed at the new Athens International Airport, thus προσγειώθηκε στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθή- are not just
ushering in a new era. An era based on the ambitious vision νας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή. Μια εποχή που landing strips, but
of transforming the airport of Athens into a genuine ambassador βασιζόταν στο φιλόδοξο όραμα να μετατρέψει το αεροδρόμιο true microcosms
of the city. Recognising that modern airports are not just landing της Αθήνας σε γνήσιο πρεσβευτή της πόλης. Αναγνωρίζοντας that reflect and
strips, but true microcosms that not only reflect but also influence πως τα αεροδρόμια δεν είναι απλώς διάδρομοι προσγείωσης και influence the
the character and spirit of their respective cities, Athens International απογείωσης, αλλά μικρόκοσμοι που όχι μόνο αντανακλούν αλ- character of their
Airport has adapted to the demands of the times. λά και διαμορφώνουν τον χαρακτήρα και το πνεύμα των πόλε- respective cities”
At least that is what this first decade indicates; ten years that have seen ών τους, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εναρμονίστηκε πλή-
the airport responding with success to such high expectations. The ρως στις επιταγές των καιρών. «Tα σύγχρονα
numerous awards presented for the constant high level of passenger Αυτό τουλάχιστον δείχνει η πρώτη δεκαετία του, στη διάρκεια αεροδρόμια είναι
and airline satisfaction, the airport’s environmental sensitivity and της οποίας ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανταποκρίθηκε με μικρόκοσμοι
exceptional incorporation of technological advances are all proof επιτυχία στις υψηλές προσδοκίες. Απόδειξη, τα δεκάδες βρα- που όχι μόνο
of this. The airport’s excellent infrastructure and high-quality βεία που απέσπασε τόσο για το επίπεδο της ικανοποίησης επι- αντανακλούν
services undoubtedly played a decisive role in these achievements. βατών και αεροπορικών εταιρειών όσο και για την περιβαλλο- αλλά και
Nevertheless, this is but the starting point of an experience that ντική του ευαισθησία, αλλά και την άρτια ενσωμάτωση των τε- διαμορφώνουν
extends further, continuing into the airport’s shops, restaurants, χνολογικών εξελίξεων στη λειτουργία του. Σε αυτήν την πορεία τον χαρακτήρα
business centre and state-of-the-art exhibition centre, as well as των διακρίσεων, οι άριστες υποδομές και οι υψηλής ποιότητας και το πνεύμα
into cultural areas that showcase important artworks, such as the υπηρεσίες προς τους επιβάτες έπαιξαν βέβαια καταλυτικό ρό- των πόλεών τους»
outstanding permanent exhibition of the New Acropolis Museum. λο. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν παρά η αφετηρία μιας εμπειρίας
At the same time, Athens International Airport has also evolved που συνεχίζεται στα καταστήματα και τα εστιατόρια του αερο- 5
into a key player in the nation’s economic development, since it δρομίου, στο business centre και το υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέ-
represents 2.14% of the GDP and has created a total of 63.500 ντρο του, αλλά και στους χώρους όπου φιλοξενούνται σημαντι-
jobs at a national level according to the study conducted by the κές εκθέσεις έργων τέχνης, όπως η εξαιρετική μόνιμη έκθεση
Athens University of Economics and Business. του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Παράλληλα, το αεροδρό-
When enumerating merits, I cannot forget our channels of μιο αναδείχθηκε σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα
communication —the airport website and, of course, 2board, αντιπροσωπεύοντας το 2,14% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊό-
the magazine you hold in your hands. Their role is not limited ντος, και 63.500 θέσεις απασχόλησης πανελλαδικά, σύμφωνα με
to the narrow bounds of a simple exchange and distribution of τα πορίσματα της μελέτης που διενέργησε το Οικονομικό Πα-
information. Through their pages we want to make our mark, νεπιστήμιο της Αθήνας και δόθηκαν στη δημοσιότητα πέρυσι.
one imbued by an international orientation – that goes without Φυσικά, δεν ξεχνώ τους διαύλους της επικοινωνίας μας, την
saying for every airport – and by our unswerving faith in the value ιστοσελίδα του αεροδρομίου και το 2board που κρατάτε στα
of personal visions that ultimately make the world go around. χέρια σας. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο
It is no coincidence that this third, Red issue of 2board is also της ενημέρωσης, αλλά μέσα από τις σελίδες τους θελήσαμε να
dedicated to the innovative visionaries of the international δώσουμε το στίγμα μας, που διαπνέεται από τον διεθνή προ-
hospitality industry. It is through them that we bid farewell to σανατολισμό -αυτονόητο σε κάθε αεροδρόμιο- και την πίστη
our first decade and set our eyes on the future. στην αξία των προσωπικών οραμάτων, που κινούν τον κόσμο.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που και αυτό, το τρίτο κόκκινο τεύχος
Welcome to Athens International Airport’s new decade! του 2board, είναι αφιερωμένο στους πρωτοποριακούς οραμα-
τιστές της παγκόσμιας φιλοξενίας. Με αυτούς αποχαιρετάμε
ΥΙANNIS PARASCHIS την πρώτη μας δεκαετία και στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA) Καλωσορίσατε στη νέα δεκαετία του Διεθνoύς Αερολιμένα Αθηνών!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΓενιKΟΣ ΔιευθυΝΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗσ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑσ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10