Page 5 - teyxos_13
P. 5
Welcome Jan-Mar | 12

ΕDITORIAL

’Tis the season

ΥANNIS DIMOTSIS It seems just yesterday the last editorial of the year was Σαν να ήταν χτες που γράφτηκε το τελευταίο editorial της “This is the
being written. Even though much has transpired since, χρονιάς. Αν και πολλά έγιναν έκτοτε, η σελίδα είναι ακόμη most confident
both on a global and local level, the page is still blank. And λευκή και ξαφνικά συνειδητοποιούμε πως αυτός είναι way to view a
then, one realizes that this is the most confident way to view ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς το νέο έτος: σαν New Year: a
a New Year: a blank book, whose pages are yet to be written. να είναι βιβλίο με λευκές σελίδες που περιμένουν να γραφτούν. blank book,
While this thought fills most people with dread, it also reveals Παρότι αρκετοί μπορεί να τρομάζουν σε αυτήν τη σκέψη, ωστό- whose pages
our greatest strength – an endless spectrum of possibilities. σο αποκαλύπτει την υπέρτατη δύναμή μας –ένα ατέλειωτο φά- are yet to be
Many people look forward to the New Year just to make σμα δυνατοτήτων. Πολλοί ανυπομονούν να γυρίσει η χρονιά για written”
new starts on old habits; we prefer to view it as a chance to να κάνουν νέα ξεκινήματα με τις παλιές συνήθειες. Εμείς προ-
get things right. The hope that our action and initiatives can τιμούμε να βλέπουμε το νέο έτος ως ευκαιρία για να γίνει ένα «Aυτός είναι
narrate a different story, one with a happy end, is the fuel ξεκαθάρισμα. Η ελπίδα πως οι πράξεις και οι πρωτοβουλίες ο καλύτερος
that keeps us going. μας μπορούν να γράψουν μια διαφορετική ιστορία που θα έχει τρόπος για να
That is why AIA continues to support and pioneer initiatives happy end, είναι το καύσιμο που μας κινεί. προσεγγίσει
that add a brighter note to the future. AIA’s most recent Γι’ αυτό το λόγο και ο ΔΑΑ εξακολουθεί να υποστηρίζει και να κανείς το νέο
programme, Athens Spotlighted, has already distributed προωθεί πρωτοβουλίες που δίνουν μια πιο λαμπερή όψη στο έτος: σαν να
almost 6,000 cards, proposing select destinations and places μέλλον. Με το νέο πρόγραμμα «Athensspotlighted» στο οποίο είναι βιβλίο με
in Athens and special offers from more than 120 companies, ήδη συμμετέχουν πάνω από 120 εταιρείες, έχουν ήδη διανεμηθεί λευκές σελίδες
to people visiting our beloved city. In the spotlight once again, πάνω από 6.000 κάρτες, προτείνοντας εκλεκτούς προορισμούς που περιμένουν
Athens is living up to its festive spirit exceeding expectations και προσφέροντας ειδικά προνόμια και τιμές σε όσους επισκέ- να γραφτούν»
against all odds. πτονται την πόλη μας από το εξωτερικό. Ξανά στο προσκήνιο,
It is in this regenerative light that we have allowed a more η Αθήνα ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εορτών και υπερβαί- 5
celebratory mood to take over this issue of 2board. From an νει τις προσδοκίες παρά τις αντιξοότητες.
extended feature on the world’s most captivating performances Υπό το φως αυτής της ανανεωτικής διάθεσης, το νέο τεύχος
in Stars on Stage, to the 10 best chalets in the Alps for making του 2board που κρατάτε στα χέρια σας έχει εορταστική διάθε-
your winter wonderland a reality, the holiday season comes to ση. Ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στις πιο συναρπαστικές παρα-
life before your very eyes. After all, ‘tis the season to be jolly. στάσεις και εκδηλώσεις του 2012 και η παρουσίαση των καλύ-
This issue is also dedicated to celebrating creative achievements τερων σαλέ στις Άλπεις σας προκαλούν να απολαύσετε τη νέα
and inspirational tales around the world. Our main feature, χρονιά με κέφι και αισιοδοξία. Τώρα είναι άλλωστε η ώρα για
Design Hotels, presents the world’s most innovative hospitality να είμαστε χαρούμενοι.
visionaries; the people who were enchanted by the endless Αυτό το τεύχος είναι επίσης αφιερωμένο στα επιτεύγματα δη-
possibilities, decided to draft their own version of the story μιουργικών και εμπνευσμένων προσωπικοτήτων από όλον τον
and make their dreams come true. κόσμο. Το κεντρικό μας αφιέρωμα παρουσιάζει τους πρωτοπό-
It is not enough to sit back and hope things will pan out as we ρους της φιλοξενίας, που με το όραμα και την φαντασία τους
wish. We need to grab the pen and fill in the blank pages that κάνουν τον κόσμο ακόμη πιο όμορφο. Εκείνους που γοητεύο-
lie ahead with vigour and determination. As political theorist νται από τις άπειρες προοπτικές και φτιάχνουν τη δική τους εκ-
and philosopher Friedrich Engels once said, “an ounce of δοχή της ιστορίας, κάνοντας τα όνειρά τους πραγματικότητα.
action is worth a ton of theory”. Δεν αρκεί να κάθεσαι και να ελπίζεις ότι θα πάνε όλα κατ’ ευχή.
May the forthcoming year be our lightest yet! Οφείλουμε να πιάσουμε το μολύβι και να γεμίσουμε τις λευκές
σελίδες με τόλμη και αποφασιστικότητα. Γιατί όπως είπε κάπο-
Happy New Year! τε ο πολιτικός φιλόσοφος Friedrich Engels, «μια σταλιά δράσης
αξίζει όσο ένας τόνος θεωρίας». Ας είναι λοιπόν η χρονιά που
ΥΙANNIS PARASCHIS έρχεται η πιο ανάλαφρη…
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA) Καλή χρονιά!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
ΓενιKΟΣ ΔιευθυΝΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗσ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑσ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10