Page 3 - index

 

 

 

 

 

Page 3 - index
P. 301

Πρόλογος


Μετά από 12 και πλέον έτη λειτουργίας, το διεθνές αεροδρόμιο Στη σύγχρονη οικονομία, τα αεροδρόμια θεωρούνται ση-
της Αθήνας παραμένει ένα από τα σημαντικότερα και πιο σύνθετα μαντικός φορέας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις
έργα υποδομής που έχουν γίνει στη χώρα. Μέσα από τη λειτουργία χώρες τους και τις τοπικές κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής
της Εταιρείας Αεροδρομίου, οι μέτοχοι – και κυρίως το Ελληνικό όπου αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Οι επιπτώσεις
Δημόσιο – έχουν λάβει σημαντικά οικονομικά οφέλη. Πέρα από τα τους δεν περιορίζονται στα άμεσα αποτελέσματα της λειτουρ-
οικονομικά οφέλη προς τους μετόχους της Εταιρείας όμως, σημαντική γίας τους, αλλά επεκτείνονται σε γενικότερα οφέλη που προκύ-
είναι η προσφορά του συνόλου της αεροδρομιακής κοινότητας στη πτουν για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους εθνικούς οργανισμούς,
δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη τόσο της αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που αποκτά πρόσβαση
περιοχής, αλλά και της χώρας ευρύτερα, ενώ μέσα από ενέργειες σε κατά κανόνα υψηλού επιπέδου πολυποίκιλες υπηρεσίες και
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα ευεργετικά οφέλη του Διεθνούς προϊόντα που αναπτύσσονται στα διεθνή αεροδρόμια.
Αερολιμένα Αθηνών εκτείνονται στα πεδία της εξυπηρέτησης και
ασφάλειας μεταφορών, το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μελέτη αξιολόγησης
Παρά την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της, η εταιρεία Διεθνής των συνολικών οικονομικών επιπτώσεων της λειτουργίας του
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. παραμένει μια υγιής επιχείρηση παράγοντας Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Ακολουθώντας τις βέλτιστες
θετική αξία προς όλους τους συμμετόχους της. Το 2009 η Εταιρεία διεθνείς μεθοδολογίες και πρακτικές, η μελέτη παρουσιάζει
Αεροδρομίου ανέθεσε στην ομάδα έργου του Οικονομικού Πανεπι- τους δείκτες και τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν
στημίου Αθηνών να αξιολογήσει με επιστημονικό τρόπο τα οφέλη που από τη λειτουργία του ΔΑΑ, τα αναλύει και τα συγκρίνει με
δημιουργούνται από τη λειτουργία του αεροδρομίου της Αθήνας στην άλλα διεθνή αεροδρόμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Με
οικονομία της χώρας σε τοπική και ευρύτερη κλίμακα. Θεωρώντας τον τρόπο αυτό, η μελέτη του ΟΠΑ στοχεύει να αποτελέσει
ότι η δημιουργία αξίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προς την ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της συνολικής αποτελεσμα-
Ελληνική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα είναι διαχρονική και ανε- τικότητας και της γενικότερης απόδοσης του αεροδρομίου.
ξάρτητη από τη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία, θελήσαμε
να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη του 2009 αναθέτοντας το έργο στην Στη μελέτη χρησιμοποιείται ένα καινοτόμο οικονομετρικό μο-
ίδια επιστημονική ομάδα. ντέλο εισροών – εκροών για τον υπολογισμό των επιπτώσεων
από την λειτουργία του αεροδρομίου και επικαιροποιεί τα
Η επικαιροποιημένη μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι παρά τη μείωση αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης που εκπονήθηκε
των οικονομικών μεγεθών λόγω της μειωμένης δραστηριότητας, το το 2009 από την ίδια επιστημονική ομάδα.
αεροδρόμιο εξακολουθεί να είναι σημαντικότατος – ίσως ο σημα-
ντικότερος - κόμβος δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και θέσεων Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Διευθυντή του
εργασίας στη χώρα. Η συμβολή του αεροδρομίου όσον αφορά την ΔΑΑ, κ. Γιάννη Παράσχη, που μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο
απασχόληση, τον τουρισμό και την οικονομία της Ελλάδας γενικότερα και στήριξε ενεργά την όλη προσπάθεια, καθώς και τους συ-
και των Μεσογείων ειδικότερα είναι εξαιρετικής σημασίας, ενώ η νεργάτες του για τη βοήθεια που μας παρείχαν σε όλη τη
σύγκριση με αντίστοιχα μεγέθη άλλων διεθνών ευρωπαϊκών αερο- διάρκεια της εκπόνησης του έργου και για την καθ’ όλα άψογη
δρομίων είναι ιδιαίτερα θετική, υπογραμμίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία μας. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα
εφαρμογή του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου του Διε- είναι χρήσιμα στη διοίκηση του ΔΑΑ, στην τοπική κοινωνία,
θνούς Αερολιμένα Αθηνών. αλλά και στην Πολιτεία για τη χάραξη πολιτικής σε θέματα
μεταφορών και ανάπτυξης.
Μέσα από την επικοινωνία της μελέτης αυτής προς όλους τους εν-
διαφερόμενους φορείς και οικονομικούς, κοινωνικούς και λοιπούς Με εκτίμηση,
εταίρους του αεροδρομίου, είναι δυνατό να διαμορφωθεί μια αντίληψη
της συνολικότερης οικονομικής και κοινωνικής αξίας που έχει για Γρηγόρης Πραστάκος
τη χώρα μας το αεροδρόμιο της Αθήνας. Ειδικότερα στη σημερινή Καθηγητής Πανεπιστημίου
συγκυρία, όπου οι υγιείς επιχειρηματικοί πυρήνες λιγοστεύουν, είναι
σημαντικό να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από το μοντέλο του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τη μελλοντική χάραξη οικονομικής
πολιτικής στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και υποδομών.

Γιάννης Ν. Παράσχης
Γενικός Διευθυντής
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.3
   1   2   3   4   5   6   7   8