Page 7 - 2board 28
P. 7
WELCOME Jan-Mar | 15

ΕDITORIAL

Welcome 2015!
H ow quickly the weeks turn into months, which Π όσο γρήγορα οι εβδομάδες γίνονται μήνες και στη
GIANNIS DIMOTSIS in turn become years – we might say this every συνέχεια χρόνια! Μπορεί αυτή η σκέψη να έρχε- “Αt the beginning
time, but it seems just yesterday that last year’s ται στο μυαλό μας στο ξεκίνημα κάθε νέας χρο- of a year marked
editorial was drafted. However, a New Year is no time for νιάς, πραγματικά όμως μοιάζει σαν ήταν χθες όταν σχεδια- by significant,
nostalgia – we prefer to focus on the things that are yet to ζόταν το editorial του περσινού χρόνου. Όμως, η νέα χρο- international
come, learning from the past to build, grow and progress νιά δεν αφήνει περιθώριο για νοσταλγία. Είναι προτιμότερο, and domestic
in the future while also looking back on our successes. άλλωστε, να εστιάζουμε σε αυτά που θα έρθουν, μαθαίνο- challenges, the
And at the beginning of a year marked by significant, ντας μέσα από το παρελθόν να δημιουργούμε, να αναπτυσ- indications for the
international and domestic challenges, the indications σόμαστε και να προοδεύουμε, αποτιμώντας την ίδια στιγ- Athens aviation
for the Athens aviation market remain positive. With μή τις επιτυχίες μας. market remain
2014 being a record-breaking year, not only did we Στο ξεκίνημα μιας χρονιάς που σηματοδοτείται από σημαντι- positive”.
witness an impressive 21% increase in passengers traf- κές διεθνείς και εσωτερικές προκλήσεις, οι ενδείξεις για την
fic (15.2 million) but several airlines have already in- αεροπορική αγορά της Αθήνας παραμένουν θετικές. Με το «Στο ξεκίνημα
vested in the Athens market. With eight new airlines 2014 να αποτελεί χρονιά-ρεκόρ, καταγράφεται εντυπωσιακή μιας χρονιάς που
joining AIA’s ever-expanding family and 13 new in- αύξηση, της τάξης του 21%, στην επιβατική κίνηση (15,2 εκα- σηματοδοτείται
ternational destinations, as well as a 29% increase in τομμύρια επιβάτες), ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν από σημαντικές
total international arrivals, it seems that 2015 is set ήδη επενδύσει στην αγορά της Αθήνας. Επιπλέον, με οκτώ νέ- διεθνείς και
to continue on a positive note. ες αεροπορικές εταιρείες να έχουν ενταχθεί στη διευρυνόμενη εσωτερικές
Of course, AIA continues to do its part by promoting οικογένεια του ΔΑΑ, με 13 νέους διεθνείς προορισμούς, αλ- προκλήσεις,
Athens through existing services and products; the λά και με αύξηση, της τάξης του 29%, στις συνολικές διεθνείς οι ενδείξεις για
“athenspotlighted” card, as well as other pioneering αφίξεις, το 2015 αναμένεται να συνεχιστεί η θετική πορεία! την αεροπορική
initiatives bring the city to the forefront – examples Φυσικά, ο ΔΑΑ εξακολουθεί να συμβάλλει στην προώθηση της αγορά της
include new initiatives to promote Athens as an appeal- Αθήνας μέσα από υπάρχουσες υπηρεσίες και προϊόντα. Η κάρτα Αθήνας
ing city-break destination, as well as our recent collab- athenspotlighted, όπως κι άλλες πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, παραμένουν
oration with Marketing Greece on the “I’m an Aθenian τοποθετούν την πόλη στο προσκήνιο. Τα παραδείγματα περι- θετικές».
too” campaign, which took Athens to new heights via λαμβάνουν νέες πρωτοβουλίες, που αναδεικνύουν την Αθήνα
a creative and imaginative social media campaign and ως έναν γοητευτικό προορισμό για σύντομες αποδράσεις, όπως 7
contest. Add to this AIA’s recent initiative in holding και την πρόσφατη συνεργασία μας με τη Marketing Greece στην
a digital vote for the return of the Parthenon Marbles καμπάνια «I’m an Aθenian too», που, μέσα από διαγωνισμούς
and the New Year looks even more promising. και μία πρωτότυπη εκστρατεία στα social media, «απογείωσε»
It is this spirit that we wanted to capture in this is- την πρωτεύουσά μας. Αν προστεθεί και η πρόσφατη πρωτοβου-
sue of 2board. From our annual Stars on Stage fea- λία του ΔΑΑ για τη διεξαγωγή ψηφιακής ψηφοφορίας για την
ture showcasing the most creative and inspiring per- επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, τότε η νέα χρονιά
formances around the world, to this year’s Athens είναι γεμάτη υποσχέσεις.
Food Lovers Guide presenting a host of new or ren- Αυτό ακριβώς το πνεύμα, φιλοδοξεί να αποτυπώσει το 2board.
ovated restaurants and bars in the city, you will be Από το ετήσιο αφιέρωμα Stars on Stage, στο οποίο παρουσιά-
spoilt for choice. Our tribute to international hotel- ζονται οι πιο δημιουργικές κι εμπνευσμένες παραστάσεις στον
iers continues with our Neighbourhood Makers fea- κόσμο, μέχρι τον φετινό οδηγό Athens Food Lovers Guide, με
ture, which focuses on the visionaries whose innova- τα νέα ή τα ανακαινισμένα εστιατόρια και μπαρ της πόλης, οι
tive hotels and businesses managed to transform an επιλογές είναι απεριόριστες. Επιπλέον συνεχίζεται η τιμητική
entire neighbourhood. παρουσίαση διεθνώς αναγνωρισμένων ξενοδόχων μέσα από το
So, here’s to an exciting New Year strewn with hope, αφιέρωμα The Neighbourhood Makers, που εστιάζει στους ορα-
growth, ideas, creativity, courage and determination. ματιστές, των οποίων τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις κατόρ-
Here’s to a fruitful 2015! θωσαν να μεταμορφώσουν ολόκληρες γειτονιές.
Ας ευχηθούμε λοιπόν μία συναρπαστική Νέα Χρονιά, γεμάτη ελ-
ΥΙANNIS PARASCHIS πίδα, προσωπική ανάπτυξη, έμπνευση, δημιουργικότητα, τόλ-
CEO μη και αποφασιστικότητα.
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA) Καλό και Δημιουργικό το 2015!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
CEO
ΔΙΕΘΝΗσ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑσ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΑ)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12