Athens International Airport - Συγχρηματοδοτούμενα Προγραμματα από ΕΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΕ

ΕξΕλιξη του ΔΑΑ σε κΟμβο υψηλΗς απΟδοσης εντΟς του ΕυρωπαϊκοΥ Δικτύου ΔιαχεΙρισης της ΕναΕριας ΚυκλοφορΙας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία και τη συγχρηματοδότηση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) του έργου για την «Εξέλιξη του ΔΑΑ σε κόμβο υψηλής απόδοσης εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας». Είναι η πρώτη φορά που ελληνικός αερολιμένας επιλέγεται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη – Τομέας Μεταφορών» (Δράση 2017-EL-TM-0158-W, Connecting Europe Facility – Transport Sector), που αφορά την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» (Single European Sky – SESAR).

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή από τον ΔΑΑ νέων προηγμένων μεθόδων επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης αερολιμενικών πόρων και ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση του αεροπορικού έργου και τη βελτιστοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας στο έδαφος και στον αέρα. Επιχειρησιακές πληροφορίες από όλα τα συνεργαζόμενα μέρη θα ενσωματώνονται και θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε πραγματικό χρόνο αλλά και απολογιστικά, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν νέες λειτουργίες αξιοποιώντας και τις τελευταίες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές των πλέον εξελιγμένων διεθνών αεροδρομίων, αντιμετωπίζοντας έτσι και τις διαρκώς αυξανόμενες λειτουργικές και ποιοτικές απαιτήσεις του ΔΑΑ.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω έξι αλληλένδετων έργων, σε διάστημα πέντε ετών (2019-2023). Στα εκτιμώμενα οφέλη για το επιβατικό κοινό, το ΔΑΑ, την αεροδρομιακή κοινότητα, την περιοχή των Μεσογείων αλλά και την ελληνική οικονομία συγκαταλέγονται η μείωση στην καθυστέρηση εξυπηρέτησης των πτήσεων, η εξοικονόμηση χρόνου τροχοδρόμησης των αεροσκαφών, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2), η αυξημένη επιχειρησιακή προβλεψιμότητα, καθώς και η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών. Επιπροσθέτως, η υλοποίηση αυτού του Προγράμματος θα συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απόδοσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
«Συνδέοντας την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑiΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΑ

 

Ο ΔΑΑ προσχώρησε σε μια κοινοπραξία 22 εταίρων για το έργο STARGATESusTainable AiRports, the Green heArτης Ευρώπης, το οποίο ξεκίνησε την 1η  Νοεμβρίου 2021 και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη  της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στην απαλλαγή της αεροπορικής δραστηριότητας από άνθρακα όπως και στη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. Παράλληλα, ο ΔΑΑ θα έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τη φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα του, ιδίως τις προσπάθειές του για μηδενισμό του αποτυπώματος άνθρακα από τις δραστηριότητές του όπως αποτυπώνεται στη πρωτοβουλία του Route 2025, αλλά και να προσελκύσει και άλλα μέλη της κοινότητας του Αεροδρομίου προς την κατεύθυνση αυτή για τη δημιουργία μιας κλιματικά βιώσιμης  κατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://www.greendealstargate.eu

Ο ΔΑΑ ως μέλος μιας κοινοπραξίας 40 εταίρων από 11 διαφορετικές χώρες, συμμετέχεισε ένα έργο με τον τίτλο PRECINCT - Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effect - με έμφαση στην προστασία περιοχής ή περιφέρειας από κυβερνοεπιθέσεις.

Το έργο PRECINCT στοχεύει στη διασύνδεση των Κρίσιμων Υποδομών (CI) σε μια γεωγραφική περιοχή με μια κοινή προσέγγιση διαχείρισης της φυσικής ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας, η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας προστατευόμενης περιοχής για τους πολίτες και τις υποδομές, ένα «PRECINCT» που μπορεί να αναπαραχθεί αποτελεσματικά για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.

Ο ΔΑΑ θα δοκιμάσει και θα αξιολογήσει την πλατφόρμα PRECINCT όσον αφορά την αύξηση της ανθεκτικότητας των διασυνδεδεμένων CI. Τα σενάρια δοκιμών περιλαμβάνουν το μετρό και την Αττική οδό πoυ συνδέει τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ Αερολιμένα Αθηνών και Αττικής Οδού, καθώς και κατά μήκος του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες @ https://www.precinct.info/en

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο BRIDGES H2020 από την επίσημη έναρξη του, τον Οκτώβριο του 2020.

Το BRIDGES (a hyBRID (physical-diGital) multi-user Extended reality platform as a stimulus for industry uptake of interactive technologieS), μία υβριδική (physical-diGital) πολλαπλών χρηστών Πλατφόρμα εκτεταμένης πραγματικότητας ως κίνητρο για την υιοθέτηση διαδραστικών τεχνολογιών από την βιομηχανία. Το έργο προτείνει να φέρει στην αγορά μια ολιστική λύση για ομαδική αλληλεπίδραση (από απόσταση και από κοινού) σε περιβάλλοντα εκτεταμένης πραγματικότητας (XR) που συνδυάζουν τον φυσικό και τον εικονικό χώρο.

Το έργο θα πραγματοποιήσει εκτεταμένες και ολοκληρωμένες μελέτες για την επικύρωση της προτεινόμενης λύσης σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, εστιάζοντας και πιλοτικά στους τομείς της βιομηχανικής κατάρτισης και της άτυπης μάθησης/εκπαίδευσης. Το έργο θα επικυρώσει το αποτέλεσμά του σε δοκιμές με πραγματικές ρυθμίσεις σε δυο μεγάλα διεθνή αεροδρόμια στη Γερμανία (Βερολίνο) και την Ελλάδα (ΔΑΑ) για την εκπαίδευση των πυροσβεστών. Ο ΔΑΑ θα δοκιμάσει και θα επιδείξει την αποτελεσματικότητα της ιδέας του πιλοτικού για τις Υπηρεσίες Διάσωσης & Πυρόσβεσης (RFFS).

Περισσότερεςπληροφορίες@ BRIDGES H2020 european project | Bridges Horizon EU (bridges-horizon.eu)

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο FORESIGHT από την επίσημη έναρξή του τον Οκτώβριο του 2019. Το έργο FORESIGHT στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κεντρικής λύσης, για να ενισχύσει την ετοιμότητα των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα και να προωθήσει τις δεξιότητές τους για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αντίδραση και μετριασμό εξελιγμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός οικοσυστήματος δικτυωμένων ρεαλιστικών πλατφορμών εκπαίδευσης και προσομοίωσης που φέρνουν σε συνεργασία μοναδικές πτυχές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τους τομείς της αεροπλοΐας, του έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και της ναυτιλίας.

Ο ΔΑΑ ως βασικός εταίρος θα συμβάλει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των σεναρίων επικύρωσης που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και θα αξιολογήσει τα εργαλεία και τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν σε όλο το έργο FORESIGHT.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://foresight-h2020.eu/

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο έργο 5G-TOURSEU από την επίσημη έναρξη του τον Ιούνιο του 2019. Το έργο θα αναπτύξει πλήρεις δοκιμές για να φέρει το 5G σε πραγματικούς χρήστες για δεκατρείς αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρήσης.

Το έργο θα παρέχει αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό κοντά στο εμπορικό στάδιο, για τουρίστες, πολίτες και ασθενείς σε τρεις διαφορετικούς τύπους πόλεων:

  • Rennes, η ασφαλής πόλη, όπου θα παρουσιαστούν περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικής υγείας
  • Το Τορίνο, η τουριστική πόλη που επικεντρώνεται σε περιπτώσεις χρήσης μέσων ενημέρωσης και εκπομπής
  • Η Αθήνα, η αποδοτική ως προς την κινητικότητα πόλη που φέρνει το 5G στους χρήστες σε κίνηση καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφορές.

Ο ΔΑΑ πρωτοστατεί σε δύο περιπτώσεις χρήσης - περίπτωση χρήσης για την εκκένωση αεροδρομίου και ζωντανές ροές βίντεο από Κάμερες που είναι εγκατεστημένες στα οχήματα Follow-Me του ΔΑΑ και δίνουν ζωντανή εικόνα της πίστας στο κέντρο ελέγχου - και συμμετέχει στην περίπτωση χρήσης έξυπνης διαχείρισης στάθμευσης.

Περισσότερες πληροφορίες @ https://5gtours.eu/

Ο ΔΑΑ εντάχθηκε σε μια κοινοπραξία 18 οργανισμών από 10 διαφορετικές χώρες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο SATIE - Security of Air Transport Infrastructure of Europe. Το SATIE στοχεύει στη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας  και της φυσικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Το έργο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την απόκριση και τον μετριασμό των απειλών στα αεροδρόμια, ενώ εγγυάται την προστασία κρίσιμων συστημάτων, ευαίσθητων δεδομένων και επιβατών.

Η προτεινόμενη λύση συνδυάζει μια διαλειτουργική εργαλειοθήκη που βελτιώνει τις κυβερνο-φυσικές συσχετίσεις των περιστατικών ασφάλειας, τις εγκληματολογικές έρευνες και τη δυναμική εκτίμηση επιπτώσεων και έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει νέες, περίπλοκες κυβερνοφυσικές απειλές που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα αεροδρόμια. Τέλος, το SATIE ανοίγει το δρόμο για μια νέα γενιά Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) που θα συμπεριληφθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας αεροδρομίων. Η δυνατότητα εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε ρεαλιστικά σενάρια και επικυρώθηκε μέσω τριών επιδείξεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης (Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα).

Περισσότερες πληροφορίες @ http://satie-h2020.eu/

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο ICARUS από τον Ιανουάριο του 2018. Το ICARUS στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου και μιας αρχιτεκτονικής που αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές που είναι πρωταρχικά ή δευτερευόντως συνδεδεμένα με τον τομέα των αερομεταφορών. Η αξιοποίηση αυτή των δεδομένων έχει ως στόχο να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αερομεταφορές, ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των πτήσεων, των αερολιμένων και των επιβατών και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους.

  Εξελιγμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Επιβατών
  και εξατομικευμένες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις
  εδάφους (ground facilities) θα υλοποιηθούν από τον ΔΑΑ.

  Περισσότερες πληροφορίες
 @ https://www.icarus2020.aero/

 

Ο ΔΑΑ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CHARIOT (Horizon 2020) για την προώθηση της Εμπιστευτικότητας και της Ασφάλειας ενός Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Το CHARIOT θα συμβάλει στην προώθηση της τεχνολογίας αιχμής παρέχοντας μια μέθοδο σχεδιασμού και μια γνωσιακή υπολογιστική πλατφόρμα που θα υποστηρίζουν την ενιαία προσέγγιση στo Απόρρητο και την Ασφάλεια των συστημάτων IoT. Η μέθοδος και η πλατφόρμα αυτές τοποθετούν τις συσκευές και τον εξοπλισμό στον πυρήνα της εμπιστοσύνης και συμβάλλουν με τη σειρά τους στην υψηλή ασφάλεια και την ακεραιότητα των συστημάτων IoT.

Ο ρόλος του ΔΑΑ είναι ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του Ζωντανου Εργαστηρίου 3 (LL3). Το LL3 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των υποδομών του Αερολιμένα Αθηνών, ενισχύοντας την προστασία των εγκαταστάσεών του από φυσικές ή ηλεκτρονικές απειλές. Για να επιτευχθεί αυτό, το CHARIOT θα ενισχύσει τις δυνατότητες των αερολιμένων για έγκαιρη ανίχνευση / πρόβλεψη επικίνδυνων καταστάσεων, παράλληλα με τη μείωση των εσφαλμένων συναγερμών που διαταράσσουν τις αερολιμενικές λειτουργίες.

Περισσότερες πληροφορίες @ www.chariotproject.eu

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο Transforming Transport (ΤΤ) από τον Ιανουάριο του 2017 που αυτό επίσημα ξεκίνησε. Το έργο Transforming Transport θα παρουσιάσει με τρόπο ρεαλιστικό, μετρήσιμο και με δυνατότητα να αναπαραχθεί, τις μεταβολές που θα επιφέρει η ανάλυση μεγάλων σειρών Δεδομένων (Big Data) στην αγορά των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ΔΑΑ έχει αναλάβει βασικό ρόλο στο πιλοτικό υποέργο «Αποδοτικές Αεροπορικές Μεταφορές», το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης Λειτουργιών. Η χρήση των τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλων σειρών δεδομένων (Big Data) θα επιτρέψει την αναγνώριση προτύπων συμπεριφοράς των επιβατών, την πρόβλεψη του χρόνου άφιξής τους στο αεροδρόμιο και τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουν μέσα από τον τερματικό σταθμό, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των απαιτούμενων αεροδρομικών πόρων και υποδομών σε κάθε χρονική περίοδο στις κρίσιμες περιοχές και μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες @    http://www.transformingtransport.eu/