Athens International Airport - Θέσεις Εργασίας
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών οι εργαζόμενοι του αποτελούν την κινητήρια δύναμη που τον καθιστούν ένα από τα πιο φημισμένα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο για τη λειτουργία και την επιχειρηματική του αριστεία.

Οι άνθρωποι μας είναι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι καταδεικνύουν υψηλό επίπεδο προσωπικής απόδοσης και μοιράζονται τις αξίες μας:

- Υπευθυνότητα
- Αποτελεσματικότητα
- Κοντά στον πελάτη
- Σεβασμός
- Ομαδικότητα

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ΕΔΩ, το οποίο θα παραμείνει στη βάση δεδομένων μας, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που υπάρξει θέση ανάλογη των προσόντων σας.

Διαβάστε προσεκτικά την ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που ακολουθεί, πριν υποβάλλετε το Βιογραφικό σας.

Ο ΔΑΑ σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) και δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα τους καθόλη τη χρονική περίοδο που τα διατηρεί. Με την παρούσα Δήλωση παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο που τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω της υποβολής του Βιογραφικού Σημειώματος σας σε αυτή την σελίδα. Επιπλέον, η παρούσα Δήλωση  περιγράφει τα δικαιώματά σας έναντι της συγκεκριμένης επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας ΔΠΧ.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
                                                                       Κτήριο Διοίκησης (17)
                                                                       190 19 Σπάτα, Αττική
                                                                       Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
                                                                       τηλ. 210 35 31 000

2. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΑΑ:       
Διευθυντή Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.
Κτήριο Διοίκησης (17)
190 19 Σπάτα, Αττική
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: privacy@aia.gr

Παρακαλείσθε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ηλεκτρονική διεύθυνση για την αποστολή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ καθώς αυτό θα διαγράφεται δίχως περαιτέρω επεξεργασία.

3. Σκοπός και νομιμότητα της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των ΔΠΧ είναι απαραίτητη για την εγγραφή σας ως ενδιαφερομένου προς απασχόληση στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρείας μας με τη δημιουργία από εσάς σχετικού προσωπικού λογαριασμού («Λογαριασμός») και την καταχώρηση και τήρηση του Βιογραφικού Σημειώματός σας σε αυτή.  Μπορείτε να υποβάλλετε Βιογραφικό Σημείωμα για συγκεκριμένες διαθέσιμες κατά καιρούς θέσεις απασχόλησης ή για το σκοπό γενικής αξιολόγησής του.

Η επεξεργασία είναι σύννομη, καθώς βασίζεται στη συναίνεση σας, όπως αυτή εκφράζεται με την εκ μέρους σας δημιουργία Λογαριασμού και υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος για τον παραπάνω σκοπό. Επιπλέον, η επεξεργασία  είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο ΔΑΑ ως προς την διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω αξιολόγησης Βιογραφικών Σημειωμάτων ενδιαφερομένων.  

4. Επεξεργασία από Τρίτα Πρόσωπα:

Η διαδικασία συλλογής Βιογραφικών Σημειωμάτων πραγματοποιείται μέσω δημιουργίας Λογαριασμού στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΔΑΑ, την οποία έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνικά, για λογαριασμό μας, η εταιρεία  «UniSystemsΑ.Ε.» η οποία εδρεύει στην οδό Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Αθήνα, τηλ.: 211 999 7000, email: info@unisystems.gr    

Στο πλαίσιο αξιολόγησης κάθε Βιογραφικού Σημειώματος, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΑΑ ενδέχεται να το διαβιβάσει σε εξωτερικούς συμβούλους επιλογής προσωπικού, διασφαλίζοντας την απόλυτη τήρηση εμπιστευτικότητας από αυτούς.

5. Περίοδος Διατήρησης: Κάθε Λογαριασμός και τα περιεχόμενα σε αυτόν Βιογραφικά Σημειώματα  διατηρούνται στα αρχεία του ΔΑΑ για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημιουργίας του Λογαριασμού.  Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, κάθε δεδομένο σας διαγράφεται και καταστρέφεται με ασφάλεια χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.

Σημείωση: Ο ΔΑΑ ενδέχεται να διατηρήσει ΔΠΧ για όσο διάστημα απαιτείται για την αναγνώριση, την άσκηση ή την προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματος, ή για τυχόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τήρησης που ενδεχομένως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Το δικαιώματά σας για πρόσβαση και διαχείριση των ΔΠΧ: Η ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να βεβαιώνεστε ότι τα ΔΠΧ υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να προχωρήσετε σε διόρθωση, διαγραφή του υπάρχοντος Λογαριασμού , να αιτηθείτε τον περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό σας. Κάθε τέτοιο αίτημα θα πρέπει να επικοινωνείται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΑΑ (ως ορίζεται παραπάνω στην παρ.2).

Σημείωση: Η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μπορεί να υπόκειται σε ισχύοντες ρυθμιστικούς περιορισμούς ή επιχειρησιακούς.

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν ασκείται με τρόπο που παραβαίνει τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην  Ελληνική  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω: www.dpa.gr.