ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Θετικός Οικονομικός Απολογισμός για το 2016

Το 2016 αποδείχθηκε ένα ακόμη έτος ορόσημο, καθώς η επιβατική κίνηση όχι μόνο σημείωσε την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών παρουσιάζοντας ισχυρή άνοδο, αλλά ξεπέρασε και τους 20 εκατομμύρια επιβάτες, επιτυγχάνοντας επίπεδα ρεκόρ, τόσο στη διεθνή κίνηση, όσο και στην κίνηση εσωτερικού. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην αυξημένη χωρητικότητα του διεθνούς δικτύου δρομολογίων του αεροδρομίου, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση για αεροπορικό ταξίδι. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφθασε τα 20,02 εκατομμύρια επιβάτες, υπερβαίνοντας την επίδοση του προηγούμενου έτους κατά 1,9 εκατομμύρια επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 10,7%.

Το 2016 ήταν ένα επιτυχημένο έτος και από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων. Η αύξηση της λειτουργικής απόδοσης αντιστάθμισε αλλαγές στη διάρθρωση του κόστους που απορρέουν ως ένα μεγάλο βαθμό από τη Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου (κυρίως από τηv Αμοιβή Χορήγησης Δικαιωμάτων και των έμμεσων φόρων). Συνολικά, το 2016 ο ΔΑΑ κατέγραψε κέρδη προ φόρων (PBT) ύψους € 189,1 εκατ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού ύψους €40,5 εκατ., λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου που απορρέουν από την επέκταση της περιόδου παραχώρησης του αεροδρομίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(σε εκατομμύρια Ευρώ)
  2016 2015 Διαφορά   %
Λειτουργικά έσοδα
& εισροές από το ΤΕΑΑ
432,2 403,4 7,1%
ΛειτουργικέςΔαπάνες 134,8 110,6 21,9%
Κέρδη προ φόρων (PBT) 189,1 179,8 5,1%
Κέρδη μετά από φόρους (PAT) 132,4 120,7 9,7%
 
 
2016 2015 2014
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ