ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Θετικός Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2018

Το 2018 ήταν μία ακόμη θετική χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καθώς η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 24,14 εκατομμύρια επιβάτες, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατά 2,4 εκατομμύρια επιβάτες, μια αύξηση της τάξης του 11%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή άνοδο της κίνησης εξωτερικού με αύξηση 2 εκατομμυρίων επιβατών ή 13,8%, σε συνδυασμό με τη θετική εξέλιξη και των επιβατών εσωτερικού με αύξηση 5,6% ή 0,4 εκατομμύρια.

Κορυφαίο γεγονός για την εταιρεία αποτέλεσαν οι εξελίξεις αναφορικά με την 20ετή παράταση της περιόδου παραχώρησης του αεροδρομίου. Μετά τη λήψη των εγκρίσεων από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, η παράταση της περιόδου παραχώρησης τέθηκε τελικά σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ύστερα από την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το τίμημα καταβλήθηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στις 22 Φεβρουαρίου 2019, τρεις εργάσιμες ημέρες από τη θέση σε ισχύ της παράτασης περιόδου παραχώρησης, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που όριζε η σύμβαση. Το ιστορικό αυτό επίτευγμα ολοκληρώνει μια μακρά και απαιτητική διαδικασία, ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους ορίζοντες και αναπτυξιακές δυνατότητες για την Εταιρεία Αεροδρομίου.

Παράλληλα, το 2018 ήταν επιτυχημένο και από πλευράς οικονομικών αποτελεσμάτων. Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της κίνησης, αντικατοπτρίσθηκε στην κερδοφορία της εταιρείας, καθώς τα λειτουργικά έξοδα ανά επιβάτη συγκρατήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε κέρδη προ φόρων (PBT) ύψους €239,7 εκατ., υψηλότερα κατά 19,9% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(σε εκατομμύρια Ευρώ)
  2018 2017 Διαφορά   %
Λειτουργικά Έσοδα & ΤΕΑΑ 495,5 454,9 8,9%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 325,5 284,5 14,4%
Κέρδη προ φόρων (PBT) 239,7 199,8 19,9%
 
 
2018 2017 2016
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ