ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ Ε&Α ΑΠΟ ΕΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΑ

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο Transforming Transport (ΤΤ) από τον Ιανουάριο του 2017 που αυτό επίσημα ξεκίνησε. Το έργο Transforming Transport θα παρουσιάσει με τρόπο ρεαλιστικό, μετρήσιμο και με δυνατότητα να αναπαραχθεί, τις μεταβολές που θα επιφέρει η ανάλυση μεγάλων σειρών Δεδομένων (Big Data) στην αγορά των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ΔΑΑ έχει αναλάβει βασικό ρόλο στο πιλοτικό υποέργο «Αποδοτικές Αεροπορικές Μεταφορές», το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης Λειτουργιών. Η χρήση των τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλων σειρών δεδομένων (Big Data) θα επιτρέψει την αναγνώριση προτύπων συμπεριφοράς των επιβατών, την πρόβλεψη του χρόνου άφιξής τους στο αεροδρόμιο και τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουν μέσα από τον τερματικό σταθμό, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των απαιτούμενων αεροδρομικών πόρων και υποδομών σε κάθε χρονική περίοδο στις κρίσιμες περιοχές και μειώνοντας τις λειτουργικές δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες @    http://www.transformingtransport.eu/

Ο ΔΑΑ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο ICARUS από τον Ιανουάριο του 2018. Το ICARUS στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου και μιας αρχιτεκτονικής που αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές που είναι πρωταρχικά ή δευτερευόντως συνδεδεμένα με τον τομέα των αερομεταφορών. Η αξιοποίηση αυτή των δεδομένων έχει ως στόχο να βοηθήσει εταιρείες και οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αερομεταφορές, ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων των πτήσεων, των αερολιμένων και των επιβατών και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους.

  Εξελιγμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Επιβατών
  και εξατομικευμένες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις
  εδάφους (ground facilities) θα υλοποιηθούν από τον ΔΑΑ.

  Περισσότερες πληροφορίες
 @ https://www.icarus2020.aero/


Ο ΔΑΑ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CHARIOT (Horizon 2020) για την προώθηση της Εμπιστευτικότητας και της Ασφάλειας ενός Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018. Το CHARIOT θα συμβάλει στην προώθηση της τεχνολογίας αιχμής παρέχοντας μια μέθοδο σχεδιασμού και μια γνωσιακή υπολογιστική πλατφόρμα που θα υποστηρίζουν την ενιαία προσέγγιση στoΑπόρρητο και την Ασφάλεια των συστημάτων IoT. Η μέθοδος και η πλατφόρμα αυτές τοποθετούν τις συσκευές και τον εξοπλισμό στον πυρήνα της εμπιστοσύνης και συμβάλλουν με τη σειρά τους στην υψηλή ασφάλεια και την ακεραιότητα των συστημάτων IoT.

Ο ρόλος του ΔΑΑ είναι ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του Ζωντανου Εργαστηρίου 3 (LL3). Το LL3 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των υποδομών του Αερολιμένα Αθηνών, ενισχύοντας την προστασία των εγκαταστάσεών του από φυσικές ή ηλεκτρονικές απειλές. Για να επιτευχθεί αυτό, το CHARIOT θα ενισχύσει τις δυνατότητες των αερολιμένων για έγκαιρη ανίχνευση / πρόβλεψη επικίνδυνων καταστάσεων, παράλληλα με τη μείωση των εσφαλμένων συναγερμών που διαταράσσουν τις αερολιμενικές λειτουργίες.

Περισσότερες πληροφορίες @ www.chariotproject.eu